Ulgi podatkowe

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszła w życie tzw. Mała ustawa o innowacyjności, która daje Państwu możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania i realnych oszczędności w związku z prowadzoną działalnością.

Spółka Ellipsis jako Instytucja Otoczenia Biznesu z akredytacją Ministerstwa Rozwoju oferuje profesjonalne wsparcie w obszarze:

  • dentyfikowania i strukturyzowania działalności B+R w przedsiębiorstwie,
  • analizy potencjalnych oszczędności podatkowych z wykorzystaniem ulgi B+R,
  • wsparcie we wdrożeniu ulgi B+R w przedsiębiorstwie,
  • uzyskania stosownych interpretacji podatkowych lub opinii zabezpieczających,
  • koordynacji uzyskania stosownej ekspertyzy technologicznej na potrzeby kwalifikowalności określonych kosztów na działalność B+R.

Ellipsis Innovations oferuje także usługi proinnowacyjne. Usługi proinnowacyjne służą rozwojowi przedsiębiorstwa poprzez polepszenie aktualnego bądź wprowadzenie nowego procesu technologicznego, produktów lub usług. Ulga B+R to ulga na działalność badawczo-rozwojową. Aktualnie ulga B+R pozwala na oszczędności w wysokości kilku procent poniesionych kosztów. W przyszłości poziom korzyści może wzrosnąć nawet do 19%.

Ulga obejmuje również wydatki poniesione w 2016 roku.

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98